Monday, 14 June 2021

การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนกองส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

มูลนิธิเยาวชนพัฒนา ได้เปิดรับสมัครเยาวชน ผู้มีอายุระหว่าง 15 -25 ปี (อายุครบบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และอยู่ในครอบครัวฐานะยากลำบาก มีความสามารถในการประกอบอาชีพ ที่จะแบ่งเบาภาระครอบครัว และช่วยเหลือตนเอง ตามรายละเอียดข้างต้น
- สามารถขอรับเอกสาร และสมัครได้ที่ พมจ. และ บพด. ทุกจังหวัด
- ต้องผ่านการคัดกรอง และสอบสภาพบ้าน จาก พมจ และ บพด. ทุกจังหวัด
- พมจ. และ บพด. ทุกจังหวัด จะรวบรวมส่ง ดย. ภายใน 22 มกราคม 2561 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ
ข้อมูลเพิ่มเติม Link

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (อาคารดรุณวิถี)
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย 02-3068714
กลไก Tel : 02-3068613
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน Tel : 02-3068714
ออนไลน์ Tel : 02-3068712
Fax : 02-3068902