Tuesday, 31 March 2020

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบุรณาการ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เป็นเลขานุการร่วม ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 74 คนกรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (อาคารดรุณวิถี)
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย 02-3068714
กลไก Tel : 02-3068613
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน Tel : 02-3068714
ออนไลน์ Tel : 02-3068712
Fax : 02-3068902