Monday, 14 June 2021

แถลงข่าว มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

         กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดแถลงข่าว เมื่อวันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ชั้น ๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าว "มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ ๔ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำหรับการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อีกทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีทิศทางเดียวกันด้วยดำเนินงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กกรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (อาคารดรุณวิถี)
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย 02-3068714
กลไก Tel : 02-3068613
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน Tel : 02-3068714
ออนไลน์ Tel : 02-3068712
Fax : 02-3068902