Monday, 24 June 2024

การตรวจรับรองการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

การตรวจรับรองการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

      กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินการการตรวจรับรองการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพตามวัยและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ออกตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (อาคารดรุณวิถี)
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย 02-3068714
กลไก Tel : 02-3068613
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน Tel : 02-3068714
ออนไลน์ Tel : 02-3068712
Fax : 02-3068902