Wednesday, 12 August 2020

การกำหนดและขยายช่วงระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

เรียน ทุกท่านที่เคารพ

          ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ เปิดตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561ระบบถูกออกแบบให้มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ ปีละ 1 ครั้ง (ภายใน 31 มีนาคม ของทุกปีการศึกษา) เป็นระบบที่เกี่ยวกับข้อมูลจำนวนมาก จึงกำหนดให้มีการนำข้อมูลเข้าได้ *ทั้งปี เป็นระยะ ๆ* ไม่เร่งด่วนตามช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม เท่านั้น* โดยเริ่มแรกในปี 2562 กำหนด ให้มีการนำเข้าข้อมูล 2 ช่วงเวลา ดังนี้

  • ช่วงที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลที่ตั้ง ครู บุคลากร และเด็ก #ข้อมูลจำนวนมาก) กำหนดให้มีการนำข้อมูลเข้าระบบฯ ภายใน ก.ย.62 ข้อมูลส่วนนี้ทำการเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของกระทรวง ศธ. และทำระบบ Web Service แต่ระบบฯ ถูกสร้างขึ้น คนละช่วงเวลา โครงสร้างต่างกัน ประเด็นจัดเก็บต่างกัน ขณะนี้ไม่สามารถเชื่อมโยงได้เต็ม 100% ส่วนกลางอยู่ระหว่างปรับระบบการเชื่อมโยงกันเป็นระยะ ๆ  
  • ช่วงที่ 2 ข้อมูลการประเมินตนเอง กำหนดให้มีการนำข้อมูลเข้าระบบฯ ภายใน 31 มี.ค. 63

**** ข้อมูลนี้ หลังจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯ แล้ว “ระบบฯ จะปิดประมวลผลแล้ว”

หลังจากนั้น จะส่งข้อมูลทั้งหมดให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานตาม MOU บูรณาการ 4 กระทรวงหลัก เป็นฐานตั้งต้นของปีต่อไป ***

 

ช่วงเวลาที่ผ่านมา กรม ดย. ดำเนินการ ดังนี้

           1. ส่ง User แก่หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง เพื่อให้ส่งต่อ User แก่หน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้การกำกับดูแล เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบตามช่วงเวลาที่กำหนด “เมื่อ ก.พ. 62” https://drive.google.com/open?id=1NcFP7OJ5e3J0Zn9Wl_OtADTREJV_fJ9d

          2. ชี้แจง ทำความเข้าใจ เรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯ แก่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็น 4 เลขานุการร่วม ซึ่งเป็น จนท.จาก สนง.พมจ./ท้องถิ่นจังหวัด/ศึกษาธิการจังหวัด/และสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบ (ครู ก) ภายในจังหวัดของตนเอง “เมื่อ ธ.ค. 62 – ก.พ. 63

          3. อำนวยความสะดวก เปิดช่องทางสื่อสาร กลุ่มไลน์ 4 กลุ่ม สมาชิก 10,000 กว่าคน รองรับ บางจังหวัด *อาจจะทำไม่ได้ ไม่เข้าใจ ไม่ได้รับการสื่อสารที่ถูกต้อง* แอดมินมีความตั้งใจ ตอบคำถามให้คำแนะนำ ตั้งแต่เวลา 04.00 – 24.00 น. ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามช่วงที่คุณครู/จนท.สะดวก สอบถามเข้ามา ตั้งแต่ ปี 2562 ถึงปัจจุบัน

 

ถอดบทเรียนรู้ : สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ณ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

          1. หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ “ช่วง เดือน พ.ค. 62

          2. หน่วยงานในพื้นที่ “แจ้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ดำเนินการ "เมื่อ ก.พ.- มี.ค.63”

          3. คุณครู/เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น & เร่งบันทึกข้อมูลทั่วไป และประเมินตนเอง เข้าระบบฯ ให้เสร็จ ก่อน 31 มี.ค. 63 ทั้งวันทั้งคืน พยายาม log in พร้อมกันในวัน/เวลาเดียวกัน 10,000 – 25,000 User/ครั้ง ส่งผลให้ระบบฯ รองรับไม่ได้ระบบฯ ล่ม

          4. กรม ดย. จึงขยายเวลา พร้อมกำหนดตารางการบันทึกข้อมูลใหม่ ดังนี้

หนังสือกำหนดและขยายช่วงระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล  https://drive.google.com/open?id=1Asg16hheHq9PU2vGz-TKg1XMnMn78BTR

ตารางการเขาใชระบบ ลาสด 13 เม.ย. 63 Page 1

ตารางการเขาใชระบบ ลาสด 13 เม.ย. 63 Page 2

ตารางการเขาใชระบบ ลาสด 13 เม.ย. 63 Page 3

ตารางการเขาใชระบบ ลาสด 13 เม.ย. 63 Page 4

ตารางการเขาใชระบบ ลาสด 13 เม.ย. 63 Page 5แนวปฏิบัติก่อน Log in เข้าใช้งานระบบ https://ecd.dcy.go.th/index.php/component/content/article/113-2018-09-14-04-05-10/234-log-in?Itemid=554

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (อาคารดรุณวิถี)
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย 02-3068714
กลไก Tel : 02-3068613
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน Tel : 02-3068714
ออนไลน์ Tel : 02-3068712
Fax : 02-3068902