Monday, 24 June 2024

ผุดร่างมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

เน้น 3 ด้านคุมคุณภาพบริการ ดูแล-พัฒนา-จัดศึกษาให้เหมาะตามวัย

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ดย.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ... เพื่อเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของประเทศใช้กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่ง รวมทั้งเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ บริการ ในกรอบการบูรณาการงานปฐมวัยของ 4 กระทรวงหลักประกอบด้วย พม. มหาดไทย สาธารณสุข ศึกษาธิการ และเครือข่ายทุกระดับ ใช้เป็นมาตรฐานการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ เน้นการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาตามตัวบ่งชี้เป็นรายข้อย่อย 4 ระดับคะแนนคือ ไม่ผ่าน (0) ผ่านขั้นต้น (1) ดี (2) และดีมาก (3)

อธิบดี ดย.กล่าวว่า ร่างฯกำหนดมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่

1.การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 5 ตัวบ่งชี้/26 ข้อ ประกอบด้วย การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

2.ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี การส่งเสริมเด็กระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อขั้นถัดไป และ

3.คุณภาพเด็กปฐมวัย แยกเป็นแรกเกิด-อายุ 2 ขวบ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย เด็กอายุ 3-6 ขวบ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย มีสุขนิสัยที่เหมาะสม มีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว อารมณ์ จิตใจ สติ ปัญญา ภาษา และการสื่อสาร สังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี

ร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อประกาศใช้กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดกว่า 50,000 แห่ง แยกเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนสังกัด ดย.กว่า 1,600 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19,429 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 312 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 12 แห่ง และอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 429 แห่ง โรงเรียนอนุบาลเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1,830 แห่ง ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลในโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 30,006 แห่ง และหน่วยงานอื่นๆ เช่น อนุบาลสาธิต มูลนิธิและองค์กรเอกชน.

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (อาคารดรุณวิถี)
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย 02-3068714
กลไก Tel : 02-3068613
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน Tel : 02-3068714
ออนไลน์ Tel : 02-3068712
Fax : 02-3068902