Monday, 24 June 2024

คำถามที่พบบ่อย

FAQs - คำถามที่พบบ่อย

ตอบ ระบบสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ เป็นระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับ จัดเก็บข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ระบบฐานข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยให้บริการแก่เด็กปฐมวัย เข้ารับการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จะเป็นหน่วยบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยตรง ข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบ ได้แก่ 1. ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้่วย ข้อมูลทั่วไป (ที่ตั้ง รูปภาพ จำนวนห้องเรียน ฯลฯ) ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล ข้อมูลเด็กรายบุคคล 2. ข้อมูล การประเมินคุณภาพของการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ ซึ่งผลการประเมิน จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากหน่วยงาน ต้นสังกัดในระดับพื้นที่ โดยข้อมูลทั้งหมด จะถูกส่งต่อให้แก่หน่วยงานส่วนกลางระดับ กรม/กระทรวง และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารประเทศ เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ภาพรวมของประเทศ สังกัดใด ภาคไหน พื้นที่ใด สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งไหนที่มีระดับคะแนนประเมิน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง จะต้องส่งเสริมสนับสนุน ทรัพยากร พัฒนาให้มีการยกระดับให้มีคุณภาพต่อไป และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งใดที่มีการพัฒนาดีมาก ก็จะเป็น Base Practice ของประเทศ สามารถตอบโจทย์การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับอาเซียน หรือ ระดับสากลต่อไป

ส่วนที่ 2 ระบบรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร สำหรับเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยมีบทบาทหน้าที่จะต้องจัดทำข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมมหานครทุกปี จะนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ (ย้อนหลัง 1 ปี ตามปี พ.ศ.) ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปด้าน ประชากร และข้อมูลเด็กปฐมวัย สถานการณ์เด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร สถานการณ์การเสียชีวิต ของเด็ก และมาตรการ/วิธีการส่งเสริม/พัฒนา/แก้ไขปัญหา จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลข้อมูล ระดับภาค และภาพรวมของประเทศพร้อมกับเปรียบเทียบ การดำเนินงานของแต่ละจังหวัด จากค่าเฉลี่ยที่ได้จากข้อมูลที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งประเทศบันทึกข้อมูล เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ในรูปแบบของรายงานสรุปข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล ในรูปแบบภาพ (Infographic) และส่วนกลางจะประมวลผลเป็นภาพของประเทศ จัดทำรายงาน และหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แก่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) หรือคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ (ก.พ.ป.) หรือคณะรัฐมนตรี พิจารณาจัดทำเป็น นโยบายแนวปฎิบัติ และรูปแบบการส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ให้ได้รับการส่งเสริม ให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ตอบ 1. กรณี เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จัดการศึกษาเป็นแบบปีการศึกษา การปรับปรุงข้อมูลทั่วไปในระบบฐานข้อมูล ฯ ให้ปรับปรุงข้อมูลปีละ 2 ครั้ง โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 10 พ.ย.

2. กรณี เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่รับเด็กเข้ามาดูแลแบบรายวันหรือรายเดือน ให้อัพเดทข้อมูล ในระบบให้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่บันทึกข้อมูล

ตอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้บูรณาการฐานข้อมูลกับสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ข้อมูลสถานพัฒนา เด็กปฐมวัย ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลเด็ก) โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 10 พ.ย. ผ่านระบบ webservice ประกอบด้วยข้อมูลของโรงเรียนอนุบาลสังกัด สพฐ. โรงเรียนอนุบาลเอกชนสังกัด สช. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน โรงเรียนอนุบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร และเมื่อ ดย. ได้รับข้อมูลจาก สป.ศธ. แล้ว จะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ECD ต่อไป ทั้งนี้ ตามแบบบันทึกข้อมูลในระบบ ECD จะมีบางรายการที่ระบบของ สป.ศธ. ไม่มีการจัดเก็บ ซึ่งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องบันทึกข้อมูล ให้ครบถ้วน    

ตอบ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องประเมินผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ ปี 2562 ปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์และให้หน่วยงานต้นสังกัด ในระดับพื้นที่รับรองผลการประเมินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม (การประเมินตนเองปี 2562 ต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563)

ตอบ การประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี 2562 เป็นการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะรวบรวมผลการประเมินตนเองของ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ ส่งให้ สมศ. เพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

ตอบ หน่วยงาน 4 เลขานุการร่วม (พมจ. ,สถจ. ,ศธจ. และ สธจ.) มีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูล สถานการณ์เด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครตามแบบจัดเก็บข้อมูล ให้แก่กรมกิจการเด็ก และเยาวชน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยเป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี ตามปี พ.ศ. และต้องเป็น ข้อมูลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป 4 เลขานุการร่วม จะต้องบันทึกข้อมูลสถานการณ์ เด็กปฐมวัยระดับจังหวัดผ่านระบบ ECD เพื่อกรมกิจการเด็กและเยาวชนประมวลผลข้อมูลและจัดทำ รายงานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แก่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) หรือคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ (ก.พ.ป.) หรือคณะรัฐมนตรี ต่อไป

ตอบ หน่วยงาน 4 เลขานุการร่วม สามารถดูข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ในกำกับดูแล ภายในจังหวัดตนเองและไม่สามารถดูข้อมูลของสังกัดอื่นได้ สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ แบ่งได้ดังนี้

  1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย : มีสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเรียกดูข้อมูล ได้เฉพาะของหน่วยงานตนเองเท่านั้น
  2. หน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่ (4 เลขานุการร่วม) : มีสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน สถานการณ์เด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและเรียกดูข้อมูลของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่กำกับดูแล ภายในจังหวัดตนเอง
  3. ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร : มีสิทธิ์ เรียกดูข้อมูลในระบบรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและข้อมูลของสถานพัฒนา   เด็กปฐมวัยทุกสังกัดภายในจ