Thursday, 26 November 2020

คู่มือนวัตกรรมปฏิบัติการในการสร้างวินัยแก่เด็กปฐมวัย Innovative Practice for Early Childhood’s Self Regulation

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ช่วงระยะเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของมนุษย์ คือ ช่วงปฐมวัยหรือช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี หากได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ในช่วงนี้ จะเป็นรากฐานในการพัฒนาในช่วง ผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ เพราะการพัฒนาสมองของมนุษย์ในช่วงวัยนี้จะพัฒนาไปถึง ๘๐% ของผู้ใหญ่ ดังนั้น ครู/พี่เลี้ยง ควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้ อย่างมีความสุข จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ดูแลด้านสุขนิสัยและโภชนาการเหมาะสม เด็กจึง จะพัฒนาศักยภาพสมองของเขาได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังเป็นช่วงที่มีการพัฒนาวินัย ได้มากที่สุด การปลูกฝังวินัยสำหรับเด็กช่วยให้เด็ก มั่นใจได้ว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ ทำให้ เด็กสามารถหลีกเลี่ยงการทำผิด หรือรู้สึกอายต่อการทำผิด อีกทั้งยังช่วยให้เด็กอยู่ในมาตรฐานการ ยอมรับของสังคมและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการพัฒนามาตรการ กลไก รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงได้จัดทำเอกสาร ๒ ฉบับ คือ คู่มือนวัตกรรมปฏิบัติการในการสร้างวินัยแก่เด็กปฐมวัย และสมุดภาพ ประกอบด้วย ๑) ภาคเนื้อหา หลักธรรม - หลักวิชาการ ๒) หน่วยการฝึกวินัย จำนวน ๘ หน่วย ๓) สื่อการเรียนรู้วินัย โดยได้ผ่าน การทดลองนำไปใช้กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สถานรับเลี้ยงและพัฒนา เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียน ฯลฯ) นำร่อง จาก ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดการส่งเสริมและสร้างวินัยแก่เด็กปฐมวัยโดยเน้นหลัก ๓ ประการ คือ ๑) ปลูกฝังผ่านการปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจำวัน ๒) อยู่บนรากฐานของหลักธรรม - หลักพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัย โดยเน้นพัฒนาการด้านอารมณ์ พัฒนาการรู้คิด พัฒนาการสื่อสาร พัฒนาการสังคม และพัฒนาการศีลธรรม ๓) ความร่วมมือของผู้ดำเนินกิจการ ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และพ่อแม่ ผู้ปกครอง จะเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้พัฒนาการด้านสังคมที่เหมาะสม สามารถปลูกฝังวินัยผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ในการนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนวัตกรรมปฏิบัติการใน การสร้างวินัยแก่เด็กปฐมวัย และสมุดภาพ ที่จัดพิมพ์เผยแพร่ในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ แก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่ง ทุกสังกัด นำไปใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมตามบริบทต่อไป และ ขอขอบคุณอย่างยิ่งในความร่วมมือพร้อมใจกันปลูกฝังวินัยแก่เด็กปฐมวัย

ดาวน์โหลดเอกสาร

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (อาคารดรุณวิถี)
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย 02-3068714
กลไก Tel : 02-3068613
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน Tel : 02-3068714
ออนไลน์ Tel : 02-3068712
Fax : 02-3068902