Thursday, 26 November 2020

สรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนฯเด็ก

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ปี 2555 แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) พ.ศ. 2555 - 2559 กำหนดให้มีกลไกลการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในจังหวัด และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านเด็กปฐมวัยภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ คือ คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย และระดับจังหวัด คือ คณะอนุกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อน ประสาน และบูรณาการ การดำเนินงานพัฒนาได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (อาคารดรุณวิถี)
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย 02-3068714
กลไก Tel : 02-3068613
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน Tel : 02-3068714
ออนไลน์ Tel : 02-3068712
Fax : 02-3068902